Kotimainen painotuotanto lähes päästötöntä vuonna 2020

Yhä useampi painoyritys mittaa säännöllisesti oman toimintansa energiatehokkuutta, optimoi energiankäyttöään ja käyttää energianlähteenä vihreää energiaa. Jäljelle jäävät päästöt joko kompensoidaan itse tai tarjotaan asiakkaille mahdollisuus kompensointiin. "Jos vielä tänään hiilineutraali painotuote on yritykselle kilpailuvaltti, on se pian kannattavan toiminnan edellytys", sanoo Graafinen Teollisuus ry:n liittojohtaja Elias Erämaja.

Tilastokeskuksen tuoreimmasta ilmapäästötilinpidosta selviää, että painotoimialan pitkään jatkunut trendi kohti hiilineutraaliutta jatkui muuta teollisuutta selvästi rivakammin. Toimialaluokan 18 (painaminen ja tallenteiden jäljentäminen) hiilipäästöt olivat vuonna 2020 enää 536 tonnia, mikä oli 88 prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Koko teollisuuden (toimialaluokka C) päästöt olivat 10,3 miljoonaa tonnia, eli 7 prosenttia edeltävän vuoden päästötason alapuolella. Painoalan tuottamien päästöjen osuus teollisuuden kaikista päästöistä on pudonnut vuoden 2008 0,1 prosentista vuonna 2020 0,01 prosenttiin.

Vaikka vuosi 2020 oli poikkeusvuosi, jolloin painotuotannon volyymi supistui voimakkaasti, on päästövähenemän trendi merkittävä ja oikeansuuntainen. On todennäköistä, että näin suuri pudotus korjautuu myöhemmissä tilastopäivityksissä ylöspäin, mutta lähtökohtaisesti luvut ovat vertailukelpoisia edeltävien vuosien kanssa.

Tilastot todentavat, että kotimaiset painoyritykset ottavat ilmastotalkoot tosissaan.

Painotoiminta hiilineutraalia viimeistään vuonna 2030

Graafinen Teollisuus tavoittelee alan hiilineutraaliutta sen omien päästöjen osalta vuoteen 2030 mennessä. Kehityskulku on tilastojen valossa oikeansuuntainen. On varsin mahdollista, että liiton tavoite toteutuu jo aikaisemmin, sillä osa alan yrityksistä on ilmoittanut pyrkivänsä toiminnassaan hiilinegatiiviseksi.

Sitten kun oma pöytä on puhdas, on katseet käännettävä arvoketjun muihin toimialoihin. Suurin hiilipäästö painotuotteen arvoketjussa syntyy paperista, jonka päästöt ovat painoyrityksen toiminnan kannalta epäsuoria. Epäsuorien päästöjen ympäristövaikutuksia pyritään vähentämään ainakin 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Tavoite hiilineutraalista metsäteollisuudesta Suomessa on mahdollinen, sillä fossiilisten polttoaineiden osuus kotimaisissa metsäteollisuuden tehtaissa on verrattain alhainen. Mikäli Suomen tavoite hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä toteutuu, on kotimaiselle paperille painettu kotimainen painotuote hiilineutraali valinta koko arvoketjussa.

Painotuotteen ympäristövastuuseen voi tutustua Paperille puhtaat paperit esitteestä. Esitteeseen on koottu kattava paketti faktatietoa painetun paperin ympäristöjalanjäljestä.