Intergrafin uusi talousraportti on ilmestynyt

Kansainvälinen kattojärjestömme Intergraf julkaisee vuosittain talousraportin Euroopan painoalasta. Vuoden 2024 raportti kertoo, että 100 000 painoalan yrityksessä työskentelee yhteensä 600 000 työntekijää ja yhdessä he tekevät 80 miljardin euron liikevaihdon. Alan yritykset ovat keskimäärin varsin pieniä, sillä peräti 91 % painotaloista työllistää alle 10 työntekijää.

Jo yli puolet (58 %) painoalan liikevaihdosta tehdään pakkauksia ja etikettejä painamalla. Sanoma- ja aikakauslehtien osuus on enää 8 % ja kirjojen 4 %.

Viennistä 70 % on EU:n sisällä tapahtuvaa kauppaa. EU:n ulkopuolisista vientimaista tärkeimmät ovat muut Euroopan maat sekä USA. Suurimpia painotuotteiden viejiä ovat Puola, Hollanti, Saksa ja Italia ja tuojia puolestaan Itävalta, Ranska ja Irlanti. EU-alueelle painotuotteita tuodaan eniten muista Euroopan maista sekä Kiinasta ja USA:sta. Vuonna 2023 Kiinasta tuotiin erityisesti kirjoja (44 %) ja värityskirjoja (22 %). Suomen kauppatase painotuotteiden osalta oli –65 milj. € vuonna 2023,

Intergraf Economic Report 2024 tarjoaa tilastotietoa Euroopan unionin, Britannian, Norjan, Islannin ja Sveitsin graafisesta teollisuudesta. Graafisen alan yleiskuvan (mm. liikevaihto, työntekijöiden ja yritysten määrä, tuotantovolyymit ja kauppa) lisäksi raportti kertoo taloudellisesta kehityksestä aloilla, jotka suoraan vaikuttavat painoteollisuuteen (painoväri-, paperi-, kustannus-, kirja-, lehti-, energia- ja jakeluala). Lisäksi raportti sisältää myös Smithersin neljän vuoden ennusteen painoalalle.

GT:n jäsenet voivat ladata raportin maksutta jäsensivuilta, muut yritykset voivat tilata raportin hintaan 490 € + alv toimittamalla täytetyn lomakkeen osoitteeseen .

Tuottajavastuu laajeni vuoden 2024 alussa – tarkista, kuuluuko yrityksesi sen piiriin 

Jätelainsäädäntö uudistui, ja tänä vuonna jätehuollon tuottajavastuun piiriin tuli kymmeniätuhansia uusia yrityksiä. Tuottajavastuun hoitaminen on lakisääteinen velvollisuus. Sen noudattamatta jättämisestä voi seurata tuntuva maksu. Tuottajavastuu koskee mm. paperin ja paperituotteiden maahantuojia sekä paperin valmistajia.

Tuottajavastuussa olevat yritykset vastaavat tuotteidensa jätehuollosta, kun ne poistuvat käytöstä. Sen ansiosta kuluttajat voivat kierrättää maksutta. Järjestelmän tavoitteena on ehkäistä jätteen syntymistä ja edistää kiertotaloutta.

Tuottajavastuu on helppo hoitaa liittymällä paperin tuottajavastuuyhteisöön. Tuottajayhteisö hoitaa puolestasi keräyksen, kierrätyksen sekä raportoinnin viranomaiselle. Helpoiten tuottajavastuu hoidetaan liittymällä jäseneksi jompaan kumpaan tuottajayhteisöön:

Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy
Suomen Keräystuote Oy

Lue lisää tuottajavastuusta.

Toimialan luottamus on kääntynyt nousuun – lukemat kuitenkin yhä matalalla

Painotoiminnan liikevaihto elpyi koronan jälkeen hyvin, mutta Suomen talouden vajotessa taantumaan vuoden 2023 loppupuoliskolla myös painotoiminnan aktiviteetti väheni.

Toimialan luottamus saavutti vuoden 2023 pohjalukemat syksyllä. Nyt luottamus on kääntynyt jo nousuun, mutta yhä ollaan matalissa lukemissa. Suhdanteen pohja on todennäköisimmin saavutettu ja ennusteiden mukaan talouskasvua on odotettavissa vuoden 2024 jälkipuoliskolla.

Painokustannusten kasvu on hidastunut.

Mediamainonta 1,34 miljardia euroa – painetun mainonnan osuus 17 %

Mediamainonnan määrä vuonna 2023 oli yhteensä 1 336 miljoonaa euroa. Painetun mainonnan osuus kokonaisuudesta oli 16,9 % eli noin 225 miljoonaa euroa. Mediamainonnasta yli puolet eli 708 miljoonaa euroa meni verkkomedioihin.

Painettu mediamainonta on vähentynyt. Vuonna 2023 painettu mainonta väheni edellisvuodesta sanomalehdissä 12,9 %, kaupunki- ja noutolehdissä 6,0 % ja aikakauslehdissä 14,0 %. Jos tarkastellaan painetun mediamainonnan kehitystä vuodesta 2017 lähtien, sen määrä on pudonnut 434 miljoonasta 225 miljoonaan.

Painotuotteiden vienti kasvoi lähes 3 % – tuonti väheni 11 %

Painotuotteiden vienti nousi 92,9 miljoonaan euroon, kasvaen 2,7 %. Vuosi 2021 oli viennin arvolla mitaten pohjakosketus, tästä on vuoteen 2023 noustu 34 miljoonaa euroa. Pidemmän aikavälin tarkastelussa ollaan kuitenkin kaukana koronaa edeltäneistä vuosista.

Suurin vientimaa oli Ruotsi, jonne kohdistui viidennes toimialan viennistä. 67 % toimialan viennistä kohdistui Eurooppaan.

Graafinen Teollisuus ry:n talouskatsaus ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Se tarjoaa tilasto- ja taloustietoa painotoimialasta ja alan trendeistä. Ajankohtainen ja laaja tilastopaketti GT:n jäsenyritysten käyttöön löytyy GT:n jäsensivuilta. Jos sinulle ei vielä ole tunnuksia jäsensivuille, rekisteröidy käyttäjäksi.

Painoalan toimintaympäristö ja asiakasymmärrys -selvitys

Graafinen Teollisuus ry tilasi Aula Researchilta haastattelututkimuksena toteutetun toimintaympäristöanalyysin oman strategiatyönsä tueksi. Tutkimus suoritettiin tammikuussa 2024. Tavoitteena oli kartoittaa graafisen teollisuuden toimialan asiakkaiden näkemyksiä painotuotteista, niiden roolista ja tulevaisuudesta.

Tutkimus toteutettiin puolistrukturoituna haastattelututkimuksena. Haastateltavina oli 19 viestinnästä, brändistä ja markkinoinnista vastaavaa johtaja- tai päällikkötason henkilöä eri asiakassegmenteissä.

Kaikissa haastatelluissa organisaatioissa painotuotteilla on edelleen tärkeä rooli. Painotuotteita käytetään mm. viestintään, brändin rakentamiseen sekä myyntiin ja jäsenhankintaan. Moni kuitenkin uskoo painotuotteiden käytön vähentyvän tulevaisuudessa.

Tutkimuksen päähavaintoja oli, että painotuotteita, niiden hyötyjä ja haittoja, valintakriteerejä ja mahdollisia käytön esteitä arvioidaan paljon mielikuvien pohjalta. Painotuotteiden ja digitaalisten kanavien kustannuksia, ympäristövaikutuksia tai vaikuttavuutta oli analysoitu vain harvoin.

Haastatellut kokivat painotuotteen vahvuudeksi sen, että printin avulla voi erottua digihälinästä. Painotuotteella saa vangittua yleisön huomion edes hetkeksi pidempään. Painotuotteet ja digitaaliset kanavat nähdään helposti vastakkaisina ja toisensa pois sulkevina tapoina viestiä. Moni toivoo, että kanavia voisi pitää toisiaan täydentävinä ja että niitä voisi käyttää sulavasti rinnakkain.

Lataa koko selvitys käyttöösi jäsensivuilta!
Jos sinulla ei vielä ole tunnuksia jäsensivuille, saat ne rekisteröitymällä palveluun.

GT on mukana Sign, Print & Promotion -messuilla

Olemme mukana SIPP-messuilla 13.–14. maaliskuuta. Esittelemme osastollamme muun muassa graafisen tuotannon laatu- ja ympäristösertifikaattejamme sekä ClimateCalc-hiilijalanjälkilaskuria.

Tervetuloa osastollemme 1 b 22 kuulemaan ja vaihtamaan kuulumisia!

Tule kuulolle myös päälavalle torstaina kello 11.00. Päälavan ohjelmassa Teemu Pärnänen, Prem, kertoo, millaisia toimenpiteitä ClimateCalc-hiilijalanjälkilaskuri on yritykseltä vaatinut ja millaisia kokemuksia se on antanut. GT:n liittojohtaja Suvi Oinonen haastattelee.

Kotimainen painotuote on ympäristön kannalta kestävin valinta

Kotimaisella painotyöllä on puhtaat paperit, kirjoittaa Graafisen Teollisuuden liittojohtaja Suvi Oinonen Medialiiton Agendalla-artikkelisarjassa.

Kestävä kehitys ja ympäristötietoisuus ovat nousseet keskeisiksi yhteiskunnallisiksi ja globaaleiksi teemoiksi. Vastuullisuusraportointi (CSRD) tulee EU:ssa voimaan 1.1.2024 koskien alkuvaiheessa suuryrityksiä, mutta raportointivastuu laajenee vähitellen. CSRD tulee muuttamaan varsin radikaalisti yritysten vastuullisuusraportoinnin laajuutta ja sisältöä. Vaikka yritys ei olisi vielä raportointivelvollisuuden piirissä, voidaan yritykseltä kuitenkin edellyttää raportointia osana toimitusketjua.

Suomalainen painoala tuntee jo nyt ympäristövastuunsa ja on puhtaamman maailman puolestapuhuja. Alalla laajasti käytössä olevat erilaiset sertifioinnit ja tiukat ympäristökriteerit kertovat konkreettisista teoista, joilla hiilijalanjälkeä pienennetään. Kotimainen painoala on ottanut tavoitteekseen yritysten omasta toiminnasta aiheutuvien suorien päästöjen nollaamisen vuoteen 2030 mennessä.

Vastuullisuus alusta loppuun tekee paperista luonnostaan kestävän tuotteen

Painotuotteissa keskiössä on tietenkin paperi. Kaikki alkaa vastuullisesta metsänhoidosta ja päättyy kierrättämiseen. Kun painotuotteen paperi valmistetaan ja kulutetaan vastuullisesti sekä lopuksi kierrätetään, siitä tulee luonnostaan kestävä tuote. Painotuotteessa käytetyn paperin alkuperällä on iso merkitys. Kun paperi on sertifioitua ja tuotettu kotimaassa tai Euroopassa, se tarkoittaa, että metsien hoito ja käsittely on ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää. Riippumattomat tarkastajat valvovat, että puuraaka-aineen alkuperä on jäljitettävissä. Metsäsertifikaatit PEFC ja FSC ovat tae vastuullisuudesta ja alkuperästä. Metsäkeskuksen mukaan Suomen talousmetsistä 90 % on PEFC-sertifioituja ja 10 % FSC-sertifioituja.

Kun paperituotteet kierrätetään asianmukaisesti, siitä alkaa niiden uusi elämä. Paperikuitu kestää 6–7 käyttökertaa ja saa elämänsä aikana monta muotoa, vaikkapa pakkauksena tai eristemateriaalina, ja lopuksi siitä tulee energiaa. Vuonna 2020 kierrätyskuidun osuus paperinvalmistuksessa oli lähes 56 % eli suurempi kuin ensiökuidun määrä. Tämä on se taso, jolle luultavasti vakiinnutaan, sillä paperiteollisuus käyttää jo nyt lähes maksimimäärän kierrätyskuitua. Molempia kuituja siis tarvitaan.

Kotimainen painotuote on ympäristön kannalta kestävin valinta

Myös valmiiden painotuotteiden kuljetus on merkittävä osa painotuotteen hiilijalanjälkeä. Siksikin ympäristön kannalta kestävin valinta on lähituotanto eli kotimainen painotuote. Tehokas logistiikka ja mahdollisimman lyhyet kuljetusmatkat säästävät ympäristöä. Samalla lisätään Suomen työllisyyttä ja talouskasvua. Tilastojen valossa graafisella teollisuudella on kaikista teollisuustoimialoista tehokkaimmat vaikutukset työllisyyteen, myös tästä näkökulmasta kotimainen painotuote on vastuullisin valinta.

Suomalainen painoala ottaa siis vastuuta ja pyrkii sekä nollaamaan suorat päästöt että vähentämään epäsuoria päästöjä. Erilaiset ympäristösertifikaatit ovat laajalti käytössä ja asiakkaille kerrotaan tuotteiden ympäristövaikutuksista. Jos yrityksellä on käytössään esimerkiksi ClimateCalc hiilijalanjälkilaskuri, voidaan hiilijalanjälki laskea myös yksittäiselle tuotteelle ja simuloida erilaisten materiaalivalintojen vaikutuksia.

Tiesitkö, että lehti- ja kirjahyllysi ovat hiilivarastoja?

Digitaalisten sisältöjen kuluttaminen mielletään ympäristöystävälliseksi valinnaksi. Pilvipalvelut ja megaluokan datakeskukset kuluttavat kuitenkin valtavasti energiaa, ja jo vuonna 2016 maailmassa syntyi lähes 45 miljoonaa tonnia elektronista jätettä, jonka määrä vain kasvaa.

Kuluttajien tietoisuus ympäristökysymyksistä lisääntyy jatkuvasti, ja kotimaisella sertifioidulla painotyöllä on puhtaat paperit. Paperin käytöstä kuluttajien ei tarvitse kantaa huonoa omatuntoa, sillä paperi varastoi hiiltä koko elinkaarensa ajan. Se nimittäin tarkoittaa sitä, että kotien kirja- tai lehtihyllyt ovat hiilivarastoja koko olemassaolonsa ajan.